Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaPrzyjmowanie zgłoszeń do obcjęcia wsparciem w formie usług opiekuńczych sąsiedzkich!
Gmina Międzychód - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przyjmowanie zgłoszeń do obcjęcia wsparciem w formie usług opiekuńczych sąsiedzkich!

miesiąc temu

OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ DO OBJĘCIA WSPARCIEM W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH SĄSIEDZKICH

Gmina Międzychód rozpoczyna realizację usług opiekuńczych sąsiedzkich:

1) w ramach modułu I. programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024;

2) poza programem, jako zadanie własne gminy o charakterze nieobowiązkowym.

Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie.


USŁUGI OPIEKUŃCZE SĄSIEDZKIE: swoim zakresem obejmą wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego, stosownie do indywidualnych potrzeb osób wspieranych, tj.: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji; w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


ADRESACI PROGRAMU: seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy: z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


1) Usługi sąsiedzkie to świadczenia pomocy społecznej o charakterze opiekuńczym, które organizowane są w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające seniora wymagającego wsparcia.


Usługi są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Aby otrzymać wsparcie niezbędne jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Wzór wniosku o zakwalifikowanie do usług opiekuńczych sąsiedzkich stanowi załącznik do ogłoszenia.


2) ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH SĄSIEDZKICH:

a) pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,

b) podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna – czynności, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,

c) w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


3) WYMIAR USŁUG. Wymiar i szczegółowy zakres przyznawanych usług opiekuńczych sąsiedzkich, w tym: okres/liczba godzin, uzależniony będzie od stanu zdrowia odbiorcy wsparcia oraz jego sytuacji rodzinnej i materialnej ustalonej.


4) ODPŁATNOŚĆ. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze sąsiedzkie ustala się w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z uchwałą NR LXXVIII/673/2024 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; a także określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług opiekuńczych.


Usługi opiekuńcze sąsiedzkie przysługują nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Korzystający z usług opiekuńczych sąsiedzkich ma prawo do ubiegania się o częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia opłat.


5) KTO BĘDZIE MÓGŁ ŚWIADCZYĆ POMOC? Osoba zakwalifikowana do objęcia wsparciem ma prawo do wskazania osoby, która będzie świadczyć na jej rzecz usługi opiekuńcze sąsiedzkie, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań formalnych. W przypadku, gdy osoba taka nie zostanie wskazana, Ośrodek samodzielnie podejmie działania zmierzające do zapewnienia opiekunki/opiekuna. Świadczenie usług opiekuńczych sąsiedzkich odbywać się będzie w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy opiekunem/opiekunką, a Ośrodkiem.


PLANOWANY OKRES REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”:

LIPIEC 2024 – GRUDZIEŃ 2024.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.


PODSTAWA PRAWNA:

Art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.OSOBY ZAINTERESOWANE USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI SĄSIEDZKIMI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OSOBISTEGO LUB POD NUMEREM TELEFONU:

Koordynator usług opiekuńczych sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”: Patrycja Przybysz tel. 722 025 773

Dział pracowników socjalnych i asystentów rodziny: Iwona Jenek tel. 697 444 158

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 95 222 23 50


Galeria

  • ops logo kolor rgb małe.jpg

Do pobrania

  • Usługi opiekuńcze sąsiedzkie_ogłoszenie_formularz.pdf