Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - urząd
Gmina Międzychód - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii urząd

III SESJA Rady Miejskiej Międzychodu

miesiąc temu28 dni temu

III SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 25.06.2024

data i godzina: 25-06-2024 16:00:00

miejsce posiedzenia: sala sesyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Międzychodu.

4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.

6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.

7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z

działalności w okresie między sesjami.

8. Przyjęcie raportu o stanie gminy Międzychód za 2023 rok:

A. Raport o stanie gminy Międzychód za 2023 rok.

B. Debata nad raportem.

C. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu wotum zaufania.

9. Przyjęcie sprawozdań gminy Międzychód za 2023 rok:

A. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok.

B. Sprawozdanie finansowe Gminy Międzychód za 2023 rok.

C. Informacja o stanie mienia komunalnego.

D. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu

wraz z informacją o stanie mienia Gminy Międzychód za 2023 rok.

E. Opinia Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok.

F. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w

sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Międzychodu z tytułu wykonania budżetu

za 2023 rok.

G. Opinie komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy Międzychód za 2023 rok.

H. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Międzychodu z

wykonania budżetu za 2023 rok.

I. Dyskusja.

J. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

K. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzychodu absolutorium z tytułu

wykonania budżetu za 2023 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

A. zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023

roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

B. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030.

C. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu na modernizację szpitala -

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

D. stawek podatku od niektórych nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej.

E. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Międzychód.

F. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Międzychód – Kolno.

G. zasad i trybu udzielania z budżetu Gminy Międzychód dotacji celowych na realizację

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru

inwestycji do dofinansowania.

11. Zapytania i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Więcej

LXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU - 23 kwietnia 2024 roku

3 miesiące temu3 miesiące temu

R A D A M I E J S K A M I Ę D Z Y C H O D U

Z A W I A D A M I A

Dnia 23 kwietnia 2024 roku o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie

odbędzie się LXXIX SESJA

RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji Rady Miejskiej Międzychodu.
  4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami.
  6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych z działalności w okresie między sesjami.
  7. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  8. z działalności w okresie między sesjami.
  9. Sprawozdanie z prac Rady Miejskiej Międzychodu w kadencji 2018-2024.
  10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w kadencji 2018-2024.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ zmiany Uchwały Nr LXXIV/642/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 grudnia 2023

roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

B/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2024-2030.

C/ przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzychód w 2024 roku

  11. Zapytania i wnioski.

  12. Zakończenie obrad.

Więcej
image-20240219160259-1.jpeg

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

6 miesięcy temu4 miesiące temu

Oficjalna data wyborów samorządowych: 7 kwietnia 2024 roku!

Wszystkie informację dla wyborów publikowane są na bieżąco na BIP Urzędu: LINK

Informacje od Państwowej Komisji Wyborczej dostępne: LINK


W załączeniu zamieszamy szczegółowy kalendarz wyborczy - zachęcamy do zapoznania się z nim.

Więcej
WYBORY.png

Terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli gminnych

6 miesięcy temu

Kryteria:

Art. 131. Prawo Oświatowe [Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego]

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.


Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli.


Załącznik nr 1: ZARZĄDZENIE NR OG.0050.9.2024 BURMISTRZA MIĘDZYCHODU z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzychód


Załącznik nr 2: UCHWAŁA NR LXXIV/652/2023 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU  z dnia 19 grudnia 2023 r.w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryterium oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Międzychód

Więcej
REKRUTACJA(1).png

Rekrutacja do ŻŁOBKA MIEJSKIEGO I PRZEDSZKOLI GMINNYCH - informacje

6 miesięcy temu

INFORMACJA DLA RODZICÓW O PROCESIE REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLI GMINY MIĘDZYCHÓD ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO


Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli Gminy Międzychód oraz do Żłobka Miejskiego w Międzychodzie odbywać się będzie wyłącznie przy wykorzystaniu systemu rekrutacji elektronicznych 4Parents.

Instrukcja wypełniania wniosków wraz z filmem instruktażowym udostępniona zostanie na stronie Gminy, przedszkoli i żłobka w najbliższym czasie.Opiekun prawny samodzielnie dokonuje rejestracji konta w systemie rekrutacji elektronicznych oraz dodaje dane dzieci, które będą brały udział w procesie rekrutacji.

Wniosek będzie mógł być podpisany elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. W przypadku wyboru tej formy ważne jest, aby oboje opiekunów prawnych posiadało aktywny Profil Zaufany!

W przypadku nieposiadania Profilu Zaufanego, podpisany wniosek należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.


Więcej
REKRUTACJA.png

Nowe, prostsze zasady ubiegania się o dowód osobisty - informacje!

7 miesięcy temu

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, informujemy, że od 29 grudnia 2023 r. obowiązują nowe, prostsze zasady ubiegania się o dowód osobisty. Aby uzyskać ww. dokument, należy udać się do wybranego przez siebie urzędu gminy z dotychczasowym dokumentem tożsamości oraz zdjęciem. Nie ma konieczności wypełniania wniosku papierowego!

Wniosek ma postać elektroniczną (dotychczas papierową), a podpis składa się na tablecie w urzędzie. W podobny sposób potwierdzamy odbiór dowodu.


Rozszerzono również możliwość ubiegania się o dowód osobisty przez e-usługę dla obywateli powyżej 12 roku życia.

Można go złożyć z wykorzystaniem usługi mObywatel: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, aby po złożeniu wniosku w ten sposób zgłosić się do urzędu, celem złożenia i odwzorowania podpisu oraz pobrania odcisków palców (dotyczy to osób powyżej 12 roku życia). Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma być wydany dowód, musi być obecna przy składaniu wniosku, a jeśli wniosek był składany przez e-usługę, przy odbiorze dowodu.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacjeWięcej
komunikat_1.jpg.png